วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมและตรวจสอบคุณภาพเชื้อไรโซเบียมที่ได้ผลิต ขึ้นเอง เพื่อจำหน่ายให้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และกรมส่งเสริมการเกษตรตามโครงการผลิตและขยาย พันธุ์พืชภายใต้โครงการเงินกู้จากสหรัฐอเมริกาและจำหน่ายให้กับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ สถาบันอื่นๆ ตลอดจน บริษัท ห้างร้านของเอกชน เพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่เกษตรกรใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่ว

ภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ได้แก่ (๑) เพื่อบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมให้ได้ประสิทธิภาพ สูงสุด
(๒) เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมที่มีคุณภาพสูงให้กับเกษตรกร โดยส่งเสริมและ สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี
ไนโตรเจนในการผลิตพืชตระกูลถั่ว

ประเภท : สนับสนุนและส่งเสริม

ความเป็นมา
กรมวิชาการเกษตร ได้จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๒ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๒๒ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นทุน หมุนเวียนในการผลิตจำหน่าย และตรวจสอบคุณภาพเชื้อไรโซเบียม ที่ได้ทำการผลิตขึ้นเอง เพื่อจำหน่ายให้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรและกรมส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช ภายใต้โครงการ เงินกู้จากสหรัฐอเมริกา และหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันอื่น ๆ ตลอดจนบริษัทห้างร้านของเอกชน และเกษตรกร เพื่อนำไปจำหน่ายและใช้เพิ่มผลผลิตให้แก่พืชตระกูลถั่ว เนื่องจากไรโซเบียมเป็นแบคทีเรียที่ มีคุณสมบัติพิเศษสามารถเข้าสร้างปมที่รากพืชตระกูลถั่ว และตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาสร้างเป็นสารประกอบ ไนโตรเจนที่ถั่วนำไปใช้ในการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตได้ดังนั้นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม มีภารกิจดังนี้
๑) เพื่อบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
๒) เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมที่มีคุณภาพสูงให้กับเกษตรกร โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้
ทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจนในการผลิตพืชตระกูลถั่ว