ติดต่อเรา

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ตึกไรโซเบียม กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
โทร. ๐๒-๕๗๙-๗๕๒๒ ต่อ ๓๓๓ โทรสาร. ๐๒-๕๖๑-๔๗๖๓
เว็บไซต์ : http://www.doa.go.th/rhizobium
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/doa.rhizobium

แผนที่

[Form id=”1″]