กฎระเบียบ

๑. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการกำหนดราคาและเงื่อนไขการจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน
๔. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการจำหน่ายและแจกจ่ายปัจจัยการผลิตกรมวิชาการเกษตร

๖. คำสั่งรัฐมนตรี เรื่องการให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต