ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม

ไรโซเบียมปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ประกอบด้วยแบคทีเรียตระกูลไรโซเบียม (Rhizobiaceae) ที่สามารถเข้าสร้างปมรากกับพืชตระกูลถั่วได้ และเจริญอยู่ภายในปมรากแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (symbiosis)
ไรโซเบียมสามารถตรึงไนโตรเจนโดยใช้เอนไซม์ไนโตรจีเนส (nitrogenase) ควบคุมปฏิกิริยาการเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนที่มีอยู่ในบรรยากาศถึง 78 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักให้เป็นสารประกอบไนโตรเจน เพื่อให้พืชใช้ในการเจริญเติบโตได้

กระบวนการตรึงไนโตรเจนปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมกระบวนการตรึงไนโตรเจน*ปมรากถั่วที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง จะมีขนาดใหญ่และติดอยู่กับรากแก้ว ภายในปมจะมีสีชมพู หรือสีแดงเข้ม*

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในการผลิตพืชตระกูลถั่วปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสรรพคุณการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับการปลูกพืชตระกูลถั่ว สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นถั่วและทำให้ปริมาณไนโตรเจนในลำต้นถั่วเพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดถั่วได้โดยทำให้มีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นในเมล็ด นอกจากนี้ไรโซเบียมยังมีบทบาทสำคัญในระบบเกษตรยั่งยืนเนื่องจากสารประกอบไนโตรเจนที่ไรโซเบียมตรึงได้จะถูกสะสมในต้นถั่ว และเมื่อไถกลบก็จะถูกย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนลงสู่ดิน ทำให้ดินคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ได้นาน เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชอื่นต่อไป

วิธีการใช้ผลิตภัทฑ์ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมปุ๋ยชีวภาพการใช้งาน

ชนิดถั่ว เมล็ด(กิโลกรัม) ปริมาณการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ถั่วเหลือง 10-12 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วเหลือง 1 ถุง
ถั่วเขียว   3-5 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วเขียว 1 ถุง
ถั่วลิสง 10-15 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วลิสง 1 ถุง
ปอเทือง 2 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับปอเทือง 1 ถุง
ถั่วเหลืองฝักสด 10-12 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วเหลืองฝักสด 1 ถุง
มันแกว 5 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับมันแกว 1 ถุง
ถั่วพร้า 10 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วพร้า 1 ถุง
ถั่วพู 10 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วพู 1 ถุง
ถั่วพุ่ม 8 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วพูุ่ม 1 ถุง
กระถินณรงค์ 3-5 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับกระถินณรงค์ 1 ถุง
กระถินเทพา 3-5 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับกระถินเทพา 1 ถุง
กระถินยักษ์ 5-8 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับกระถินยักษ์ 1 ถุง
ถั่วหรั่ง 10 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วหรั่ง 1 ถุง
ถั่วลาย 3-5 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วลาย 1 ถุง
ถั่วฝักยาว 10 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วฝักยาว 1 ถุง
ซีรูเลียม 3-5 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับซีรูเลียม 1 ถุง
โสนอัฟริกัน 2 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับโสนอัฟริกัน 1 ถุง
เพอลาเรีย 2 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับเพอลาเรีย 1 ถุง

วิธีการใช้และข้อควรระวังในการเลือกซื้อและเก็บรักษาปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ปุ๋ยชีวภาพการเก็บรักษา

  1. ใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมคลุกกับเมล็ดถั่วก่อนปลูก
  2. ควรเลือกใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมให้ตรงกับชนิดของถั่วที่ระบุไว้บนถุงผลิตภัทฑ์เท่านั้น
  3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งระบุบนถุงผลิตภัณฑ์
  4. เก็บผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมไว้ในที่ร่มและมีอุณหภูมิเย็น สามารถเก็บในตู้เย็นได้ ไม่ควรวางถุงผลิตภัณฑ์ตากแดด
  5. ถุงผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้แล้วควรใช้ให้หมด หากใช้ไม่หมด ควรปิดปากถุงให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นเนื่องจากเชื้อไรโซเบียมจะแห้งและตายได้ง่ายเมื่อเปิดปากถุงทิ้งไว้

ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร (ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม)


Carefree Melody โดย Twin Musicom ได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution