กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

วิสัยทัศน์และภารกิจกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช คลิก
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน คลิก
ผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช คลิก
โครงสร้างกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช คลิก
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนชุมชน คลิก
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ฉบับที่1 ฉบับที่2
แผนปฏิบัติการระยะยาว คลิก
คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน คลิก
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช คลิก
สำรวจชุมชนกับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช คลิก
ช่องทางการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
อินโฟกราฟฟิกแสดงผลการดำเนินงาน คลิก
ตารางแสดงรายได้กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน คลิก
ฐานข้อมูลชุมชน คลิก 
ช่องทางร้องเรียน คลิก    
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช คลิก