กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

 • วิสัยทัศน์และภารกิจกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช คลิก
 • รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช วันที่ 31 ธันวาคม 2565  คลิก
 • ผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช (ทุนหมุนเวียน)
 • โครงสร้างกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช คลิก
 • กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช  คลิก
 • คู่มือ/แผนปฏิบัติงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช คลิก
 • ขั้นตอนการปฏิบัติ (Work Flow) คลิก
 • เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช คลิก
 • สำรวจชุมชนกับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช คลิก
 • ช่องทางการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
 • สถิติการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (Infographic)  คลิก
 • ตารางแสดงรายได้กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ปี พ.ศ. 2547 – 2565 คลิก
 • ข้อมูลชุมชน คลิก 
 • ช่องทางร้องเรียน คลิก    
  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช คลิก

 

Scroll to Top