ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

 เรื่องรายละเอียด
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๕๔๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง หน้า ๔๘-๕๔ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๖รายละเอียด
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลว. ๔ ก.พ. ๒๕๔๗) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๖ ง หน้า ๑๐๑-๑๐๒ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๔๗
รายละเอียด
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับที่ 2 (ลว. ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๐ ง หน้า ๑ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๖รายละเอียด