เรื่องรายละเอียด
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๕๔๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง หน้า ๔๘-๕๔ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๖รายละเอียด
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือ วิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยน์ในทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๗ (ลว. ๔ ก.พ. ๒๕๔๗) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๖ ง หน้า ๑๐๑ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๔๗รายละเอียด
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ลว. ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๐ ง หน้า ๑ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๖รายละเอียด
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๖๔ (ลว. ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง หน้า ๘ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔รายละเอียด
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ซึ่งอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๖๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔o ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง หน้า ๑ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖รายละเอียด
Scroll to Top