สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองพันธุ์พืชและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและเจ้าของพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. คุ้มครองสิทธิของเกษตรกร นักปรับปรุงพันธุ์พืชและชุมชนท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักและพัฒนาพันธุ์พืช
  3. ร่วมมือกันนานาประเทศในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน