ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องรายละเอียด
บททั่วไป
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลว. ๒๗ ส.ค. ๒๕๔๕)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๘๕ ง หน้า ๑๓-๑๔ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๔๕
รายละเอียด
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลว. ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง หน้า ๕๕-๕๖ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๒
รายละเอียด
กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ลว. ๒ เม.ย. ๒๕๔๕)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๓๔ ง หน้า ๗ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๔๕
(๔ ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มะม่วง และ กล้วยไม้สกลุหวาย)
รายละเอียด
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) (ลว. ๙ ก.ค. ๒๕๔๖)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๗๘ ง หน้า ๕-๖ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๔๖ (๑๕ ชนิด ได้แก่ หญ้าแฝก โป๊ยเซียน หยก มะเขือเทศ พริกเผ็ด และพริกยักษ์หรือพริกหวาน แตงกวา และแตงร้าน แตงโม มะระ ผักบุ้งจีน ผักคะน้า ผักกาดกวางตุ้ง ถั่วฝักยาว ข้าวโพด ถั่วเหลือง และ ถั่วเขียว)
รายละเอียด
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๓) (ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๔๗)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๑ ง หน้า ๑-๒ วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๔๗ (๗ ชนิด ได้แก่ ส้มโอ ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำไย มะละกอ มันสำปะหลัง และ ไม้ดอกสกุลขมิ้น)
รายละเอียด
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๔) (ลว. ๒๘ ก.ค. ๒๕๔๘)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๑ ง หน้า ๑๐ วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๔๘ (๗ ชนิด ได้แก่ มะนาวไทย ส้มเขียวหวาน น้อยหน่า มะขาม เงาะ กล้วยไม้สกุลแวนด้า บัว)
รายละเอียด
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๕) (ลว. ๒๖ ก.พ. ๒๕๔๙)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๓ ง หน้า ๑ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๔๙ (๒ ชนิด ได้แก่ ไม้ดอกสกุลหน้าวัว และ ยูคาลิปตัส)
รายละเอียด
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๖) (ลว. ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๐)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙ ง หน้า ๒๔ วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๑ (๔ ชนิด ได้แก่ ยางพารา บอนสี มะเฟือง และ ชวนชม)
รายละเอียด
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๗) (ลว. ๕ ก.พ. ๒๕๕๑)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔๙ ง หน้า ๑๙ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๑ (๘ ชนิด ได้แก่ ลั่นทม กลุ่มมะปราง แก้วกาญจนา ฝรั่ง สัก กระถินณรงค์ กล้วย แตงเทศผิวเรียบ และแตงเทศลายนูน)
รายละเอียด
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๘) (ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๕๑)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง หน้า ๑๓ วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๑ (๑ ชนิด คือ ขนุน)
รายละเอียด
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๙) (ลว. ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๒)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง หน้า ๒๐ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๒ (๒ ชนิด ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และ ฟัก/แฟง)
รายละเอียด
๑๐ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๐) (ลว. ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๔)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๐ ง หน้า ๔๑ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๔ (๘ ชนิด ได้แก่ พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซีส กล้วยไม้สกุล แคทลียา มะเขือ ผักกาดหอม ถั่วแขก ฟักทอง และบวบเหลี่ยม)
รายละเอียด
๑๑ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๑) (ลว. ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๔)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๔ ง หน้า ๓๖ วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๕๔ (๔ ชนิด ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ ฝ้าย งา และ สับปะรด)
รายละเอียด
๑๒ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๒) (ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง หน้า ๑-๒ วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑
(๑๔ ชนิด ได้แก่ ไผ่ มะพร้าว พืชสกุลยาสูบ พืชสกุลหญ้านวลน้อย พืชสกุลกาแฟ พืชสกุล กุหลาบ พืชสกุลดาวเรือง กระเจี๊ยบเขียว อะโวคาโด กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี พืชสกุลบานชื่น อินทผลัม และพืชสกุลหน้าวัว)
รายละเอียด
๑๓ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๓) (ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง หน้า ๕-๖ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒
(๑๖ ชนิด ได้แก่ พืชสกุลเดป พืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง พืชสกุลว่านสี่ทิศ พืชสกุลชายผ้าสีดา พืชสกุลลิ้นมังกร มันฝรั่ง หน้ารูชี่ อ้อยักษ์ หม่อน ชมพู่ ส้มเช้ง เห็ดถั่งเช่าสีทอง เบญจมาศ ผักกาดหัว กะหล่ำปลี และมันเทศ)
รายละเอียด
๑๔ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๔) (ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๔๖ ง หน้า ๖ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓
(๒ ชนิด ได้แก่ พืชสกุลฝ้าย พืชสกุลยูโฟรเบีย )
รายละเอียด
๑๕ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๕) (ลว. ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง หน้า ๗ วันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๔
(๗ ชนิด ได้แก่ ถั่วลิสง กะเพรา บัวบก โกโก้ กล้วยไม้สกุลซิมบีเดียมและลูกผสม หอมแดง พืชสกุลแคนนาบิส)
รายละเอียด
๑๖ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๖) (ลว. ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๕๔ ง หน้า ๕๖ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕
(๓ ชนิด ได้แก่ เห็ด สกุลเห็ดร่างแห พืชพุทธรักษา และพืชสกุลหม่อน)
รายละเอียด
Scroll to Top