ฝ่ายบริหารทั่วไป

        มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล งานธุรการทั่วไป  และงานอาคารสถานที่

Scroll to Top