ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป
           ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล งานธุรการทั่วไป