ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่องรายละเอียด
หมวด ๑คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่จังหวัดตามภูมิภาค (ลว. ๘ ธ.ค. ๒๕๔๓)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง หน้า ๑๘-๑๙ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๔๓
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่จังหวัดตามภูมิภาค (ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๔๘)รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่จังหวัดตามภูมิภาค (ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๔)รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ลว. ๘ ธ.ค. ๒๕๔๓)รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖)
(ลว. ๒๑ พ.ค. ๒๕๔๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๖๗ ง หน้า ๓-๔ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๔๖
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๘)รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙)รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒)รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒)รายละเอียด
๑๐ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)รายละเอียด
๑๑ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖)รายละเอียด
หมวด ๓การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เครื่องหมายสำหรับแสดงกับส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๕) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง หน้า ๘ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๔๕
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ทรงสิทธิในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อพันธุ์พืชในประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตาม พ.ร.บ . คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒รายละเอียด
การเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลว. ๒๓ ก.ค. ๒๕๔๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๙๙ ง หน้า ๖ วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๖
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลว. ๕ ส.ค. ๒๕๔๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๙๙ ง หน้า ๗-๘ วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๖ (ข้าว มะม่วง และกล้วยไม้สกุลหวาย)
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลว. ๓ ก.พ. ๒๕๔๗) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๒ ง หน้า ๖ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๔๗
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๔๘)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓ ง หน้า ๒๓ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๔๘
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ลว. ๘ ม.ค. ๒๕๕๐)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐ ง หน้า ๑๘ วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๐
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ลว. ๓๐ ธ.ค. ๒๕๔๗)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๒ ง หน้า ๗ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๔๘ (ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ แตงกวาและแตงร้าน ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะระ หยก โป๊ยเซียน)
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ลว. ๓๐ ธ.ค. ๒๕๔๘) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ง หน้า ๓๕-๓๖ วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๔๙
(มะเขือเทศ พริกเผ็ด และพริกยักษ์หรือพริกหวาน แตงโม ผักคะน้า ผักกาดกวางตุ้ง
มะละกอ ส้มโอ ลำไย ลิ้นจี่)
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลว. ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๐) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘ ง หน้า ๒-๓ วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๑
(มันสำปะหลัง มะนาวไทย น้อยหน่า ส้มเขียวหวาน กล้วยไม้สกุลแวนด้า บัว (ปทุมชาติ) และบัว (อุบลชาติ))
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๑) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔๖ ง หน้า ๒-๓ วันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๕๑
(ทุเรียน ยูคาลิปตัส ไม้ดอกสกุลหน้าวัว)
รายละเอียด
๑๐ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๑) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง หน้า ๑๘ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๑
(เงาะ ไม้ดอกสกุลขมิ้น ฝรั่ง มะเฟือง ชวนชม บอนสี ยางพารา กล้วย)
รายละเอียด
๑๑ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลว. ๗ ส.ค. ๒๕๕๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๙ ง หน้า ๒๓ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๒ (มะขาม)
รายละเอียด
๑๒ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลว. ๒ เม.ย. ๒๕๕๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๓ ง หน้า ๕๘ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๓
(ลั่นทม กลุ่มมะปราง แตงเทศผิวเรียบและแตงเทศลายนูน ขนุน)
รายละเอียด
๑๓ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๔) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง หน้า ๒๐ วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๔
(ฟัก/แฟง กระถินณรงค์ สัก ฝ้าย)
รายละเอียด
๑๔ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลว. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง หน้า ๓๑ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๕
(มะเขือ และ ปาล์มน้ำมัน)
รายละเอียด
๑๕ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง หน้า ๑๔ วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖
(ฟักทอง และ พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย)
รายละเอียด
๑๖ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลว. ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๗) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๓๔ ง หน้า ๒๘ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๗
(กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม กล้วยไม้สกุลแคทลียาและลูกผสม บวบเหลี่ยม)
รายละเอียด
๑๗ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลว. ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๗) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง หน้า ๒๐ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๗ (ถั่วแขก)
รายละเอียด
๑๘ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลว. ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๘) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๑๘ ง หน้า ๕๘ วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๕๘
(หญ้าแฝก หญ้าเนเปียร์ แก้วกาญจนา ผักกาดหอม งา)
รายละเอียด
๑๙ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง หน้า ๕ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๙ (สับปะรด)
รายละเอียด
๒๐ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลว. ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๙ ง หน้า ๙-๑๐ วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๐
(ข้าวโพด อ้อย)
รายละเอียด
๒๑ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๖๑) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง หน้า ๑๙-๒๐ วันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๑
(กล้วยไม้สกุลหวาย มะม่วง แตงกวาแตงร้าน มะเขือเทศ พริกเผ็ด และพริกยักษ์หรือพริกหวาน)
รายละเอียด
๒๒ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง หน้า ๗ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒
(กะกล่ำปลี ผักกาดหัว มันเทศ เบญจมาศ และหน้าวัวใบ)
รายละเอียด
๒๓ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลว. ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๐ ง หน้า ๔๒ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓
(พืชสกุลดาวเรือง และพืชสกุลบานชื่น)
รายละเอียด
๒๔ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลว. ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง หน้า ๒๗ วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๓
(อ้อยักษ์และหญ้ารูซี่)
รายละเอียด
๒๕ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง หน้า ๒๘ วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๓
(ยูคาลิปตัส)
รายละเอียด
๒๖ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลว. ๘ ธ.ค. ๒๕๖๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง หน้า ๒๘ วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
(พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย)
รายละเอียด
๒๗ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลว. ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓ ง หน้า ๘ วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๔
(พืชสกุลกุหลาบ)
รายละเอียด
๒๘ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง หน้า ๒ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔
(กระเจี๊ยบเขียว กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี อะโวคาโด และมันฝรั่ง)
รายละเอียด
๒๙ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๘ ง หน้า ๕ วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ (พืชสกุลว่านสี่ทิศ พืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง อินทผลัม และไผ่)รายละเอียด
๓๐ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง หน้า ๓ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ (พืชสกุลแคนนาบิสรายละเอียด
๓๑ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๒๑ ง หน้า ๓ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕ (ถั่วลิสง ชมพู่ มะพร้าว กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม และลูกผสม และพืชสกุลเดป)รายละเอียด
๓๒ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง หน้า ๔ วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕ (บัวบก)รายละเอียด
๓๓ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ลว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง หน้า ๒๒ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕ (กะเพรา)รายละเอียด
๓๔ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลว. ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๕๙ ง หน้า ๒๓ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖ (สัก)รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
(ลว. ๔ พ.ย. ๒๕๔๙) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง หน้า ๕๐ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๔๙
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลว. ๒ ต.ค. ๒๕๕๐) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง หน้า ๑๐ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๐
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๓)
(ลว. ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๑) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕ ง หน้า ๓๑ วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๒
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๔)
(ลว. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖ ง หน้า ๔๑ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๓
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๕)
(ลว. ๔ ก.พ. ๒๕๕๔) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๘ ง หน้า ๓๓-๓๔ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๔
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๖)
(ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๕) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๕ ง หน้า ๒๔ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๕
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๗)
(ลว. ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๒๒ ง หน้า ๑๗-๑๙ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๘)
(ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๗) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๕ ง หน้า ๑๘-๒๐ วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๗
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๙)
(ลว. ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๘) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง หน้า ๗-๑๐ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๘
รายละเอียด
๑๐ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๐)
(ลว. ๒ ก.พ. ๒๕๕๙) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๕๑ ง หน้า ๒๐-๒๒ วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๙
รายละเอียด
๑๑ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๑)
(ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๖๐) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๗ ง หน้า ๑๐-๑๑ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐
รายละเอียด
๑๒ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๒)
(ลว. ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๖๑ ง หน้า ๑๕-๑๗ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑
รายละเอียด
๑๓ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๓)
(ลว. ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๐ ง หน้า ๓๖ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓
รายละเอียด
๑๔ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๔)
(ลว. ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๐ ง หน้า ๓๖ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓
รายละเอียด
แบบคำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญฯ
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลว. ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๔ ง หน้า ๑๙ วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๒
รายละเอียด
แบบคำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ การโอนสิทธิ และการรับโอนสิทธิโดยทางมรดกในพันธุ์พืชใหม่ และหลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง หน้า ๒๖-๒๗ วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๒
รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ลว. ๗ ส.ค. ๒๕๕๒)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง หน้า ๔๓ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๒
รายละเอียด
หมวด ๔การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่่น
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดแบบคำขอขึ้นทะเบียนชุมชนและแบบคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลว. ๗ พ.ค. ๒๕๕๗) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๘๐ ง หน้า ๓๕ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๗
รายละเอียด
หมวด ๕การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาต และแบบข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลองหรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลว. ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๕) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓ ง หน้า ๖๘ วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๖
รายละเอียด

Scroll to Top