ประกาศกรมวิชาการเกษตร (พืชอนุรักษ์)

พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (พืชอนุรักษ์)

คลิกเพื่อเปิดฉบับภาษาไทย

คลิกเพื่อเปิดฉบับภาษาอังกฤษ


หลักเกณฑ์ และวิธีการขยายพันธุ์เทียม

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขยายพันธุ์เทียม พ.ศ. 2536 คลิก

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขยายพันธุ์เทียม พ.ศ. 2562 คลิก

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ พ.ศ. 2536 คลิก

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ พ.ศ. 2541 คลิก

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ พ.ศ. 2547 คลิก

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ พ.ศ. 2562 คลิก

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกไม้กฤษณา

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกไม้กฤษณา พ.ศ. 2558 คลิก

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการออกหนังสืออนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน พืชในบัญชีไซเตสแบบต่าง ๆ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้า ส่งออก นำผ่านพืชอนุรักษ์และซากพืชอนุรักษ์ พ.ศ. 2536 คลิก

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้า ส่งออก นำผ่านพืชอนุรักษ์และซากพืชอนุรักษ์ พ.ศ. 2538 คลิก

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้า ส่งออก นำผ่านพืชอนุรักษ์และซากพืชอนุรักษ์ พ.ศ. 2540 คลิก

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้า ส่งออก นำผ่านพืชอนุรักษ์และซากพืชอนุรักษ์ พ.ศ. 2547 คลิก

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้า ส่งออก นำผ่านพืชอนุรักษ์และซากพืชอนุรักษ์ พ.ศ. 2562 คลิก

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการส่งออกพืชลูกผสม พ.ศ. 2536 คลิก

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกหนังสือรับรองการส่งออกพืชลูกผสม พ.ศ. 2562 คลิก

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกหนังสือรับรองการส่งออกอื่นของพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส พ.ศ. 2562 คลิก

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2562 คลิก

Scroll to Top