ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

1. นางเตือนใจ บุญ – หลง มีนาคม 2546 กันยายน  2546
2. นายวิชา ธิติประเสิรฐ ตุลาคม 2546 มีนาคม  2548
3. นายกอบเกียรติ บันสิทธิ์ เมษายน 2548 มกราคม  2549
4. นายสุรไกร สังฆสุบรรณ์ กุมภาพันธ์ 2549 ตุลาคม  2551
5. นางจารุวรรณ จาติเสถียร ตุลาคม 2551 กันยายน  2557
6. นายบรรจงศักดิ์ ภักดี กุมภาพันธ์ 2558 กันยายน 2559
7. นายอนันต์ อักษรศรี ธันวาคม 2559 มกราคม  2564
8. นางวิลาวัณญ์ ใคร่ครวญ มกราคม 2564 พฤษภาคม  2566
9. นางสาวธิดากุญ
แสนอุดม มิถุนายน 2566 ปัจจุบัน

Scroll to Top