ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

เรื่องรายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการได้รับบำเหน็จพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๔๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๕ ง หน้า ๔๘-๔๙ วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๔๖
รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ส้มเขียวหวาน พันธุ์เทพรส
(ลว. ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑)
รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ มะปราง พันธุ์หวานทองประมูลพรหมมณี (ลว. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔)รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช เรื่อง แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2566 (ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๖๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง หน้า ๑๕ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖รายละเอียด
Scroll to Top