นางสาวสุมาลี ทองดอนแอ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช

นางยอดหญิง สอนสุภาพ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาวรักชณา สารภิรม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายภัทธรวีร์ พรมนัส
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายวิชัย อัยกูล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวนงลักษณ์ ปิ่นเพ็ชร์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายปวริศ ผสานอาภรณ์
นักวิชาการเกษตร

นางสาวหทัยทิพย์ ทองปี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพงศ์พิพัฒน์ รำพึง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกิตติวัฒน์ มีเสนา
เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวแสวง ไขแสง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายภาณุพงศ์ ชัยวงศ์
ลูกมือช่าง

นางสาวมะลิ ชมชู
คนงานทดลองการเกษตร
นายจรูญ พูนบางยูง
จ้างเหมาบริการขึ้นทะเบียนฯ
นางสาวรัตนภรณ์ ส่งเสริม
จ้างเหมาบริการขึ้นทะเบียนฯ
นายรัตน์ เหมันต์
จ้างเหมาบริการ
Scroll to Top