สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

ติดต่อ

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail/Website/ID Line
ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
นางสาวธิดากุญ แสนอุดม 0-2579-4127 thidakuns@hotmail.com
0-2579-0151-7 ต่อ 207  
  โทรสาร (FAX) 0-2579-0548
ผู้เชี่ยวชาญ
นายวินัย สมประสงค์ 0-2579-6536 winny.th@gmail.com
   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป pvpo@doa.in.th
นางวาสนา แก้วบุตรตา wassana.kaewbutta@gmail.com
– งานธุรการ 0-2579-3162  
0-2579-6744
0-2579-0151-7 ต่อ 307
 – งานพัสดุและการเงิน 0-2940-6346
โทรสาร (FAX) 0-2579-3162
 
กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช pvpo@doa.in.th
นางสาววาสนา มั่งคั่ง 0-2561-4665
 – งานธุรการ 0-2940-7214  
0-2579-0151-7 ต่อ 215
กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 0-2940-7421
โทรสาร (FAX) 0-2940-7214
 
กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตส
ด้านพืช
citesplantpermit@gmail.com
นางสาวสุมาลี ทองดอนแอ 0-2579-0918 http:doa.go.th/new
 – งานธุรการ 0-2579-0919 ID Line : citesflora.th 
0-2940-5687
0-2579-0151-7 ต่อ 252
โทรสาร (FAX) 0-2940-5687
 
กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช bkherbarium2023@gmail.com
นายป่าน ปานขาว 0-2940-5628  
   
 – งานธุรการ 0-2579-0151-7 ต่อ 244
  โทรสาร (FAX) 0-2940-5628

e-mail สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช pvpo@doa.in.th