ติดต่อ

ชื่อหน่วยงาน  เบอร์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร (FAX)
ผู้อำนวยการสำนัก  
นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ 0-2579-4127
0 2579 0151-7 ต่อ 207 0-2579-0548
ผู้เชี่ยวชาญ  
นายวินัย สมประสงค์ 089 201 8657 0-2579-6536
     
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวกัญญาภัทร หงษ์แก้ว 085 007 6727
– งานธุรการ    0-2579-3162 0-2579-3162
0-2579-6744
0-2579-0151-7 ต่อ 307
 – งานพัสดุและการเงิน 0-2940-6346
 
กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช  
นายป่าน ปานขาว 089 744 5013 0-2561-4665
 – งานธุรการ 0-2940-7214 0-2940-7214
0-2579-0151-7 ต่อ 215
กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 0-2940-7421
 
กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช  
 นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา  089 201 8513 0-2579-0918
 – งานธุรการ 0-2579-0919 0-2940-5687
0-2940-5687
0-2579-0151-7 ต่อ 252
 
กลุ่มพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช  
นางเบ็ญจวรรณ์ จำรูญพงษ์ 093 250 9151 0-2940-5628 0-2940-5628
 – งานธุรการ 0-2579-0151-7 ต่อ 244

e-mail สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช pvpo@doa.in.th