ติดต่อเรา

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail/Website/ID Line
ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช    
นางสาวธิดากุญ แสนอุดม 0 2579 4127 thidakuns@hotmail.com
  0 2579 0151-7 ต่อ 207  
  โทรสาร (FAX) 0 2579 0548  
ผู้เชี่ยวชาญ    
นายวินัย สมประสงค์   winny.th@gmail.com
     
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   pvpo@doa.in.th
นางวาสนา แก้วบุตรตา   wassana.kaewbutta@gmail.com
– งานธุรการ 0 2579 3162  
  0 2579 6744  
  0 2579 0151-7 ต่อ 307  
 – งานพัสดุและการเงิน 0 2940 6346  
  โทรสาร (FAX) 0 2579 3162  
     
กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช   pvpo@doa.in.th
นางสาววาสนา มั่งคั่ง 0 2561 4665  
 – งานธุรการ 0 2940 7214  
  0 2579 0151-7 ต่อ 215  
กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 0 2940 7421  
  โทรสาร (FAX) 0 2940 7214  
     
กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตส
ด้านพืช
  citesplantpermit@gmail.com
นางสาวสุมาลี ทองดอนแอ 0 2579 0918 http:doa.go.th/new
 – งานธุรการ 0 2579 0919 ID Line : citesflora.th 
  0 2940 5687  
  0 2579 0151-7 ต่อ 252  
  โทรสาร (FAX) 0 2940 5687  
     
กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช   bkherbarium2023@gmail.com
นายป่าน ปานขาว 0 2940 5628  
     
 – งานธุรการ 0 2579 0151-7 ต่อ 244  
  โทรสาร (FAX) 0 2940 5628  

 

e-mail สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช pvpo@doa.in.th

Scroll to Top