ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวธิดากุญ แสนอุดม
ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
นางวาสนา แก้วบุตรตา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวเกษร ไกรกิจราษฏร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนิภาพร จันทรังศรี
นักวิชาการเกษตร
นายทศพร หูสันเทียะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนิตยา ชูทิพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุผาพร บำรุงกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกานต์ธิดา แจ้งพรหมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธัญทิพย์ มหาวิวัฒน์สกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกชกร วรรณบุตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวไอรดา สบายตัว
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวมนันญา กุฎมณี
พนักงานประจำสำนักงาน
นายอติชาต สุมา
พนักงานประจำสำนักงาน
นายพรชัย  สุขประทุม
คนงานทดลองการเกษตร

นายชัยยุทธ ชัยวรรณะ
ลูกมือช่าง


นายอุดม หาญสิทธิ
จ้างเหมาบริการ

Scroll to Top