กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช


นางสาววาสนา มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช


นางสาวรุ่งทิวา ธนำธาตุ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นายปณิพัท กฤษสมัคร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายอัฏฐพร สิทธิ์วิภูศิริ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวอ้อพร เผือกคล้าย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาววิวรรณยา คล้อยสาย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวชาลิสา แจ้งสกุล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวมณียา ตันเปาว์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
     

นายเชน เทพสกุล
นักวิชาการเกษตร

นายธีรพงษ์ เพียงสุวรรณ์
นักวิชาการเกษตร

นางสาวกันยารัตน์ หรัถยา
นักวิชาการเกษตร

นางสาวสุวนันท์ ลิตอุ่ม
นักวิชาการเกษตร

นางสาวสุปรียา จักษุบท
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวศรัยชนน เชิดชัยสถาพร
นักวิทยาศาสตร์

นายกล้าณรงค์ อุตระชล
นิติกร

นางสาวอิศมา ณัชธัญนพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสมัคร รัตนทิพย์
เจ้าพนักงานการเกษตร

นายวัชรพงศ์ แก้วพูนศรี
เจ้าพนักงานธุรการ

นายธงชัย สุภะคะ
พนักงานประจำสำนักงาน

นายลิ้ม คำคมชื่อ
พนักการขับรถยนต์ ส.2

นายสมศักดิ์ ปานจันทร์
ช่างซ่อมบำรุง ชั้น 2


 

Scroll to Top