กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช

ดำเนินงานภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

– การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
– การจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นและขึ้นทะเบียนชุมชน
– การอนุญาตและแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า ในการศึกษา
ทดลอง วิจัย ปรับปรุงพันธุ์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า
– การรับแจ้งกรณีใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าในการศึกษา ทดลอง วิจัย ปรับปรุงพันธุ์ ที่มิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
      ดำเนินการตามบันทึกข้อตอลงการประเมินผลการดำเนินงานระหว่าง กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง กับกรมวิชาการเกษตรกระทรงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 ตัวชี้วัด

ดำเนินงานภายใต้ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
– การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (ร.พ.2)
– การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรอง (ร.พ.4)

งานอื่นๆ
– งานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช  (ชนิดพืช : ดาวเรือง บานชื่น และไผ่)

– งานพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืช

– งานฐานข้อมูลพันธุ์พืช

– งานฝึกอบรมการตรวจสอบพันธุ์พืช

– งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

– งานต่างประเทศ เช่น WIPO IGC, UPOV, CBD

– งานเฝ้าระวัง ดูแล และปกป้องทรัพยากรพันธุกรรมพืชของ ประเทศจากการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากต่างชาติในบริบทของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านพืช

Scroll to Top