ระเบียบกรมวิชาการเกษตร

 เรื่องรายละเอียด
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการคัดค้านคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ และการโต้แย้งคำคัดค้าน พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
(ลว. ๒๓ ก.ค. ๒๕๔๕) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๗๔ ง หน้า ๒๑-๒๒ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๕
รายละเอียด
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณาพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๗) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๔ ง หน้า ๒ วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๔๗
รายละเอียด
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖)
(ลว. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๙๙ ง หน้า ๘๓-๘๕ วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๖
รายละเอียด
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๔๘) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๖ ง หน้า ๓๔ วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๔๘
รายละเอียด
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๓)
(ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๐ ง หน้า ๑๖ วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๕๒
รายละเอียด
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลว. ๒๙ ก.ค. ๒๕๔๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๙๙ ง หน้า ๘๖-๘๘ วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๖
รายละเอียด
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลว. ๓๐ ธ.ค. ๒๕๔๗) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๒ ง หน้า ๒๘ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๔๘
รายละเอียด
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลว. ๓๐ ธ.ค. ๒๕๔๘) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ง หน้า ๔๒ วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๔๙
(ข้าว อ้อย มะม่วง และ กล้วยไม้สกุลหวาย)
รายละเอียด
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียน เป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลว. ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๐) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘ ง หน้า ๑ วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๑
(มันสำปะหลัง มะนาวไทย ส้มเขียวหวาน น้อยหน่า กล้วยไม้สกุลแวนด้า บัว(ปทุมชาติ) และ บัว(อุบลชาติ))
รายละเอียด
๑๐ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๑) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔๖ ง หน้า ๑ วันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๕๑
(ทุเรียน ยูคาลิปตัส และ ไม้ดอกสกุลหน้าวัว)
รายละเอียด
๑๑ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๑) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง หน้า ๑ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๑
(เงาะ ไม้ดอกสกุลขมิ้น ฝรั่ง มะเฟือง ชวนชม บอนสี ยางพารา และ กล้วย)
รายละเอียด
๑๒ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลว. ๗ ส.ค. ๒๕๕๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๙ ง หน้า ๑ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๒ (มะขาม)
รายละเอียด
๑๓ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลว. ๒ เม.ย. ๒๕๕๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๓ ง หน้า ๑๒ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๓
(ลั่นทม มะปราง แตงเทศผิวเรียบ แตงเทศลายนูนและลูกผสม และ ขนุน)
รายละเอียด
๑๔ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๔) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง หน้า ๑ วันที่ ๒ ธ.ค. ๑๕๕๔
(ฟัก/แฟง กระถินณรงค์ สัก และ ฝ้าย)
รายละเอียด
๑๕ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลว. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง หน้า ๔ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๕
(มะเขือ และ ปาล์มน้ำมัน)
รายละเอียด
๑๖ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง หน้า ๑ วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖
(ฟักทองและลูกผสม พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียและลูกผสม)
รายละเอียด
๑๗ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลว. ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๗) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๓๔ ง หน้า ๑ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๗
(กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม กล้วยไม้สกุลแคทลียา บวบเหลี่ยม)
รายละเอียด
๑๘ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลว. ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๗) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง หน้า ๑ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๗ (ถั่วแขก)
รายละเอียด
๑๙ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลว. ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๘) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๑๘ ง หน้า ๑ วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๕๘
(หญ้าแฝก หญ้าเนเปียร์และลูกผสม แก้วกาญจนา ผักกาดหอม และ งา)
รายละเอียด
๒๐ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง หน้า ๑ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๙ (สับปะรด)
รายละเอียด
๒๑ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลว. ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๙ ง หน้า ๑ วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๐ (ข้าวโพด อ้อย)
รายละเอียด
๒๒ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๖๑) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง หน้า ๑ วันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๐
(กล้วยไม้สกุลหวาย มะม่วง แตงกวาแตงร้าน มะเขือเทศ พริกเผ็ด และพริกยักษ์หรือพริกหวาน)
รายละเอียด
๒๓ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง หน้า ๑ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒
(กะกล่ำปลี ผักกาดหัว มันเทศ เบญจมาศ และหน้าวัวใบ)
รายละเอียด
๒๔ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลว. ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๐ ง หน้า ๑ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓
(พืชกสกุลดาวเรือง และพืชสกุลบานชื่น)
รายละเอียด
๒๕ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลว. ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง หน้า ๓ วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๓
(อ้อยักษ์และหญ้ารูซี่)
รายละเอียด
๒๖ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง หน้า ๔ วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๓
(ยูคาลิปตัส)
รายละเอียด
๒๗ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลว. ๘ ธ.ค. ๒๕๖๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง หน้า ๒๘ วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
(พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย)
รายละเอียด
๒๘ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนส่วนขยายพันธุ์พืชระหว่างประประเทศ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๒
(ลว. ๓ มี.ค. ๒๕๔๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง หน้า ๗๙-๘๐ วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๔๒
รายละเอียด
๒๙ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนส่วนขยายพันธุ์พืชระหว่างประประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลว. ๙ ม.ค. ๒๕๔๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๔๕ ง หน้า ๒๑-๒๓ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๔๖
รายละเอียด