ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่องรายละเอียด
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๔
(ลว. ๓๐ ก.ค. ๒๕๔๔) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๐ ง หน้า ๖-๗ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๔๔
รายละเอียด
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๔๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๘ ง หน้า ๔-๖ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๔๖
รายละเอียด
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๐) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๘ ง หน้า ๗-๘ วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๕๐
รายละเอียด
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๓๔ ง หน้า ๓๔-๓๕ วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๕๓
รายละเอียด
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๕) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๓๘ ง หน้า ๒๓-๒๔ วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๕
รายละเอียด
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๐ ง หน้า ๓๑-๒๑ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๐
รายละเอียด
Scroll to Top