กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

นางสาวธิดากุญ แสนอุด ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธ์พืช เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพด้านพืชในชุมชน ครั้งที่ 1

วันที่ 10 กรกฎาคม 25 […]

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชตรวจนับคะแนนผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ปี 2567

วันที่ 27 มิถุนายน 2

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ครั้งที่ 14

ประชุมคณะอนุกรรมการร

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันอังคารที่ 4 มิถุน

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชเข้าร่วมประชุมทางการทูตเพื่อสรุปผลตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรมฯ

วันที่ ๑๓ – ๑๔

Scroll to Top