สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

นายป่าน ปานขาว
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช
นางสาววิลาสินี จิตต์บรรจง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวกาญจนา พฤษพันธ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายบดินทร สอนสุภาพ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวปาจรีย์ อินทะชุบ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวพรเพ็ญ สุภาโชค
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ว่าที่ ร้อยตรีชัยนาท ชุ่มเงิน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวมยุรี พวงดอกไม้
พนักงานสถานที่ บ 2

นางสาวรัตนาภรณ์ นครไธสง
นักวิชาการเกษตร

นางสาววิมลพร ลครพล
นักวิชาการเกษตร

นายทนงศักดิ์ คำเพิ่ม
เจ้าหน้าที่การเกษตร

นางอัญชลี บุญยืน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวอัมพาวัลย์ ยังประเสริฐ
คนงานทดลองการเกษตร

นายมาตรา โสกันธิกา
พนักงานประจำสำนักงาน

นายพิชิต โยธาแก้ว
จ้างเหมาบริการ

นายเทพ สืบผล
จ้างเหมาบริการ