กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายละเอียด
หมวด ๑คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์
กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
(ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๔๓)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๐ ก หน้า ๑-๗ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๔๓
รายละเอียด
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
(ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๕)
ราชกิจจานุเบกษา ล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๕ ก หน้า ๗-๙ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๕
รายละเอียด
หมวด ๓การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
กฎกระทรวง กำหนดวิธีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลว. ๑๑ พ.ค. ๒๕๔๖)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๑๗-๑๙ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๔๖
รายละเอียด
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาคำขอจดทะเบียน การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน และแบบหนังสือสำคัญแสดง การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๔๖)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๕๐ ก หน้า ๑๖-๒๑ วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๔๖
รายละเอียด
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการคุ้มครองและการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลว. ๓ ก.ค. ๒๕๔๖)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๓๑-๓๒ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๔๖
รายละเอียด
กฎกระทรวง การจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ การโอนสิทธิและการรับโอนสิทธิ โดยทางมรดกในพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ลว. ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๐)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๑-๕ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๐
รายละเอียด
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ การกำหนดค่าตอบแทน และระยะเวลาการใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ลว. ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๐)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๕-๘ วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๐
รายละเอียด
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ลว. ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๐)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๙-๑๑ วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๐
รายละเอียด
หมวด ๔การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนชุมชน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ (ลว. ๒๖ ก.พ. ๒๕๔๙)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๓ ก หน้า ๑-๖ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๔๙
รายละเอียด
หมวด ๕การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และการทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลว. ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๓)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕ ก หน้า ๑-๖ วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๔
รายละเอียด
หมวด ๖กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ (ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๐)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๙ ก หน้า ๑๗-๑๙ วันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๕๐
รายละเอียด
Scroll to Top