กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

  • กฎกรทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนชุมชนและหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ (ลว. ๒๖ ก.พ. ๒๕๔๙) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๓๓ ก วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๔๙ รายละเอียด
  • ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๖๔ (ลว. ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ รายละเอียด
  • ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔o ตอนพิเศษ ๒o๒ ง วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ รายละเอียด
  • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช เรื่อง แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2566 (ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๖๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖ รายละเอียด

Scroll to Top