ภารกิจหลัก

วัตถุประสงค์จัดตั้ง
เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตจำหน่ายและตรวจสอบคุณภาพ
เชื้อไรโซเบียมที่ได้ทำการผลิตขึ้นเอง เพื่อจำหน่ายให้แก่ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
สถาบันอื่น ๆ
ตลอดจนบริษัทห้างร้านของเอกชน และเกษตรกร เพื่อนำไปจำหน่ายและ
ใช้เพิ่มผลผลิตให้แก่พืชตระกูลถั่ว

วิสัยทัศน์

สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมทดแทนและลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนในการผลิตพืชตระกูลถั่วอย่างทั่วถึงและตรงตามความต้องการของเกษตรกรเพื่อรองรับระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

พันธกิจ

๑. วิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมให้มีประสิทธิภาพสูง
๒. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในราคาที่เป็นธรรมตรงตามความต้องการ
๓. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการในการลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนและต้นทุนการผลิต