คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ดำเนินงานโดยมีคณะกรรมการ บริหารเงินทุนหมุนเวียน ในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ดังนี้

๑. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประธานกรรมการ
๒. ผู้แทนสำนักงบประมาณ คณะกรรมการ
๓. ผู้แทนกระทรวงการคลัง คณะกรรมการ
๔. นางอัจฉรา นันทกิจ ผู้อำนวยการกองคลัง คณะกรรมการ
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตร คณะกรรมการ
๖. นางเพลิน สิริวีระพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการ
๗. นางสาวปาหนัน เริงสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการ
๘. ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม
คณะกรรมการ และเลขานุการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม

ทำเนียบผู้บริหาร 

ประวัติการทำงาน

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประธานกรรมการ

การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.2/1) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.2) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่น 61 วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประวัติการทำงาน
2563-ปัจจุบัน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
2560 – 2563 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
2558 – 2560 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2557 – 2558 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
2554 – 2557 สหกรณ์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมสหกรณ์
2553 – 2554 สหกรณ์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กรมส่งเสริมสหกรณ์

นางสาวปาหนัน เริงสำราญนางสาวปาหนัน  เริงสำราญ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

การศึกษา
Ph.d. Plant pathology and Miorbiology  Texas A&M University
วท.ม. จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรการอบรม

ประวัติการทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน

นางเพลิน สิริวีระพันธุ์นางเพลิน สิริวีระพันธุ์
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม

การศึกษา
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม/ไทย

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร การสร้างสมรรถนะ ด้านการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ประวัติการทำงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร พ.ศ.2557-ปัจจุบัน