การศึกษาดูงานของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม

นางจิราพรรณ ทองหยอด ผอ.กองวิจัยพัฒนาการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร นายมนต์ชัย มนัสสิลา  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม นำบุคลากรเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม กรมวิชาการเกษตร ไปศึกษาดูงานเรื่องการผลิตตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และติดตามการใช้ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ณ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายชูชาติ บุญศักดิ์ ผอ.ศวม.ลพบุรี มาให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วแก่บุคลากรเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมเป็นอย่างดี totolotre

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร