การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไรโซเบียม ครั้งที่ 4/ 2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ได้มีกำหนดการประชุม  คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไรโซเบียม ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางจิราพรรณ ทองหยอด ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา กรมวิชาการเกษตร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2567 ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) 3 ปี  (พ.ศ. 2565 – 2567) และ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2567 ภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม (ระยะยาว)  ประจำปีบัญชี 2565 – 2567 totolotre

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร