งานวันถ่ายทอด “เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียว”

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายมนต์ชัย มนัสสิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม เข้าร่วมและสาธิตการใช้งานไรโซเบียมแบบผงและแบบเหลว ในโครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียว ในพื้นที่ปลูกที่สำคัญของประเทศ ณ แปลงใหญ่ถั่วเขียวบ้านวังชงโค จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร