งานวันถ่ายทอด “การพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3″

นางจิราพรรณ ทองหยอด ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และนายมนต์ชัย มนัสสิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม เข้าร่วมงานวันถ่ายทอด“การพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3“ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ณ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ถั่วเขียว อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 ให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและขยายผลเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ผลิตในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเมล็ดพันธุ์ในระบบได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร