หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมสร้างฝายผสมผสาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติฯ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพประมง และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่ยั่งยืน โดยมีนายวิบูรณ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพระราชดำริฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนฯ

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพระราชดำริฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน และเกษตรกรขยายผลของโครงการ จำนวน 7 ราย พร้อมให้ความรู้เทคโนโลยีการปลูกกาแฟ และสนับสนุนต้นกาแฟอะราบิกา พันธุ์เชียงใหม่ 80 จำนวน 700

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น Nan Coffee Forum 2023 “Connecting Coffee Lovers” ขับเคลื่อนกาแฟน่าน สร้างผลผลิตมูลค่าสูงฯ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น Nan Coffee Forum 2023 “Connecting Coffee Lovers” ขับเคลื่อนกาแฟน่าน สร้างผลผลิตมูลค่าสูง ซึ่งมีการนำเสนอข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนให้ยั่งยืน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมบูรณาการโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปี 2566ฯ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายรณกิจ มูลหล้า นายธนิกนันท์ กาวี นายภาสกร แดงโชติ นักวิชาการเกษตร และนายวรวิทย์ ใบยา เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมกิจกรรมบูรณาการโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามแปลงเกษตรกรขยายผลโครงการพัฒนาอาชีพบ้านสบปืนฯ

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายรณกิจ มูลหล้า นายธนิกนันท์ กาวี นายภาสกร แดงโชติ นักวิชาการเกษตร และนายวรวิทย์ ใบยา เจ้าพนักงานการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามแปลงเกษตรกรขยายผลโครงการพัฒนาอาชีพบ้านสบปืน จำนวน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสบขุ่นฯ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสบขุ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เกษตรกรขยายผลจำนวน 2 ราย พร้อมให้ความรู้เทคโนโลยีการปลูกกาแฟ และสนับสนุนต้นกาแฟอะราบิกา พันธุ์เชียงใหม่ 80 จำนวน 700

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายมนต์ชัย พันธุ์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ พร้อมคณะ ร่วมให้บริการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายมนต์ชัย พันธุ์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ พร้อมคณะ ร่วมให้บริการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2566 เพื่อให้บริการการวินิจฉัยปัญหาทางพืช และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก เพื่อปลูกบริโภคภายในครัวเรือน และการขยายพันธุ์ โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ร่วมให้ข้อมูลกระบวนการผลิตกาแฟแบบครบวงจรฯ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ร่วมให้ข้อมูลกระบวนการผลิตกาแฟแบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิต และด้านการตลาด โดยเน้นการขยายผลการผลิตกาแฟอะราบิกา จากแปลงต้นแบบสู่แปลงเกษตรกรขยายผล และลงพื้นที่แปลงเกษตรกรขยายผลในโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ ผู้นำชุมชน เกษตรกร และส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการ บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายรณกิจ มูลหล้า, นายธนิกนันท์ กาวี, นายภาสกร แดงโชติ นักวิชาการเกษตร และนายวรวิทย์ ใบยา เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการ บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

สาระน่ารู้ กับกรมวิชาการเกษตร
แหนแดง
ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ
การจำกัดการใช้ 3 สาร
ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์
ปุ๋ยละลายฟอสเฟต
ไส้เดือนฝอย
หนังสือ / คู่มือเผยแพร่