อัตรากำลัง

ข้าราชการ

จำนวน 8 ราย

1.ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
จำนวน 1 อัตรา
2.นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก./ชพ.)
จำนวน 2 อัตรา
3.นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
จำนวน 1 อัตรา
4.เจ้าพนักงานการเกษตร (ปง./ชง.)
จำนวน 2 อัตรา
5.เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
จำนวน 2 อัตรา

ลูกจ้างประจำ

จำนวน 2 ราย

1.ช่างซ่อมบำรุง ช3
จำนวน 1 อัตรา
2.พนักงานการเกษตร ส4
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานราชการ กลุ่ม 1

จำนวน 26 ราย
1.นักวิชาการเกษตร
จำนวน 11 อัตรา
2.เจ้าพนักงานการเกษตร
จำนวน 5 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่การเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
6.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
7.ช่างเครื่องกล
จำนวน 1 อัตรา
8.ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
9.นายช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
10.พนักงานประจำสำนักงาน
จำนวน 2 อัตรา
11.พนักงานประจำห้องทดลอง
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานราชการ กลุ่ม 2

จำนวน 39 ราย

1.คนงานทดลองการเกษตร
จำนวน 39 อัตรา