โครงสร้างของหน่วยงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

ฉัตรสุดา เชิงอักษร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

งานบริหารทั่วไป

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

กลุ่มบริการวิชาการ

ทรงศิลป์ บุญทองโท

ทวีพงษ์ ณ น่าน

มนต์ชัย พันธุ์แก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ

สาคลี สัตยวงค์

ดิเรก พรมเกษา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นันทิยา ขัตติยะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

จักรภพ สิทธิเดชภูวนาถ

ทิพ แสงกระจุย

ช่างซ่อมบำรุง ช3

พนักงานการเกษตร ส4