ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานฯ

วันที่ 18 – 19

Read More
กลุ่มบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 งานตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และพืชอินทรีย์ กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน รับการตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่ฯ

วันที่ 14-15 พฤษภาคม

Read More
กลุ่มบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 งานควบคุมตามพระราชบัญญัติ กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน จัดฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตรเกษตรอาสา ให้บริการความรู้ด้านพระราชบัญญัติปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย, พรบ.พันธุ์พืชฯ

วันที่ 9 พฤษภาคม 256

Read More
กลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายรณกิจ มูลหล้า และนางสาวขวัญดารา ซ้ายกระโทก นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “เทคนิคการดูแลรักษากาแฟโรบัสตา ให้มีรายได้ยั่งยืน”ฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายรณกิจ มูลหล้า นายธนิกนันท์ กาวี นายวรวิทย์ ใบยา และนายจักรินทร์ หวันยอง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามฯ

วันที่ 3 พฤษภาคม 256

Read More
กลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 – 11 เมษายน 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพระราชดำริฯ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านสบขุ่นฯ

วันที่ 10 – 11

Read More
กลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 เมษายน 2567 กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทวีพงษ์ ณ น่าน ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา และนางสาวขวัญดารา ซ้ายกระโทก นักวิชาการเกษตร จัดฝึกอบรมเกษตรกรฯ

วันที่ 3 เมษายน 2567

Read More
กลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read More
กลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมีนาคม 2567 ฯ

วันที่ 26 มีนาคม 256

Read More