ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศวพ.น่าน

2.ประกาศผลผู้ชนะฯ รายไตรมาส

3.ประกาศเชิญชวน (e-bidding)

4.TOR และคุณลักษณะรถยนต์

5.แบบ บก.06

6.การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อนสภาพ