กลุ่มวิจัยและพัฒนา

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

ทวีพงษ์ ณ น่าน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา

ดิเรก พรมเกษา

พัฒน์ภูมิ วรรณะใจ

ขวัญดารา ซ้ายกระโทก

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นักวิชาการเกษตร

นักวิชาการเกษตร

ราชันต์ จันทรบูรณ์

พิษณุกิจ ลินตาละ

นิคม ดาวดึงษ์

เจ้าพนักงานการเกษตร

เจ้าพนักงานการเกษตร

ช่างไฟฟ้า

สุกันต์ แสงทอง

วิชชุตา วิชาญ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

คนงานทดลองการเกษตร