กลุ่มบริการวิชาการ

กลุ่มบริการวิชาการ

มนต์ชัย พันธุ์แก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ

งานควบคุมตามพระราชบัญญัติ

ทิพ แสงกระจุย

จักรภพ สิทธิเดชภูวนาถ

เจ้าพนักงานการเกษตร

พนักงานการเกษตร ส4

ช่างซ่อมบำรุง ช3

รณกิจ มูลหล้า

ธัญญ์ธนิต บุญรัศมีจันทร์

ธนิกนันท์ กาวี

นักวิชาการเกษตร

นักวิชาการเกษตร

นักวิชาการเกษตร

เบญจพร อุปาทา

พนักงานประจำสำนักงาน

งานตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และ พืชอินทรีย์

อ้อย พลายสาร

ชัยพร ยศมาดี

กมลวรรณ ขวัญยาว

นักวิชาการเกษตร

นักวิชาการเกษตร

นักวิชาการเกษตร

พิมพ์ใจ อยู่สบายในคีรี

พจนาถ ระมั่ง

วิศรุท มรุพงศ์

เจ้าพนักงานการเกษตร

เจ้าพนักงานการเกษตร

เจ้าพนักงานการเกษตร

สงคราม คำแสน

พลอยลัดดา เลิศคำ

สุวิทย์ นุจร

คนงานทดลองการเกษตร

คนงานทดลองการเกษตร

พนักงานจ้างเหมา

วิริยะ อยู่ดี

พนักงานจ้างเหมา