ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ทรงศิลป์ บุญทองโท

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รณกิจ มูลหล้า

วรวิทย์ ใบยา

ภาสกร แดงโชติ

นักวิชาการเกษตร

นักวิชาการเกษตร

นักวิชาการเกษตร

จักรินทร์ หวันยอง

วิภารัตน์ กาบแก้ว

นักวิชาการเกษตร

คนงานทดลองการเกษตร

งานธุรการ

มัชฌิมา บุญทองโท

กณกณ์วลัย พิริยะอนันตกูล

สุภาพร เดือนเป็ง

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

พนักงานประจำสำนักงาน

งานพัสดุ

นันทิยา ขัตติยะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ละมัย มหาราช

นิชา คงถาวร

พนักงานประจำห้องทดลอง

คนงานทดลองการเกษตร

งานการเงินและบัญชี

สาคลี สัตยวงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พิมพ์ชนก คำเผือ

วัฒจนา แสงกระจุย

บุบผา รินฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คนงานทดลองการเกษตร​

คนงานทดลองการเกษตร

พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค

นิคม ดาวดึงษ์

วีระยุทธ เขื่อนคำ

จักรพันธ์ ซอเสียง

ช่างไฟฟ้า

ช่างเครื่องกล

นายช่างไฟฟ้า