บทบาทหน้าที่

  1. วิจัยและพัฒนาด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตร
  2. งานบริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต การผลิตพันธุ์หลัก พืชสวนพันธุ์ดี ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช
  3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  4. ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  5. สนับสนุนขับเคลื่อนงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ