Author: adminnan

กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11-13 กันยายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานโครงการติดตามศึกษาตัวชี้วัดของโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ

วันที่ 11-13 กันยายน

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 กันยายน 2566 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมคณะ ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” จังหวัดน่านฯ

วันที่ 1 กันยายน 256

Read More
กลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ฯ

วันที่ 30 สิงหาคม 25

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมคณะ ร่วมให้บริการจัดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” จังหวัดน่าน ฯ

วันที่ 17 สิงหาคม 25

Read More
กลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายรณกิจ มูลหล้า และนายจักรินทร์ หวันยอง นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการและการกำจัดมอดกาแฟ” ฯ

วันที่ 16 สิงหาคม 25

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 งานคลินิกพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ลงพื้นที่ให้บริการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แบบติดตามต่อเนื่อง (คลินิก 05) ฯ

วันที่ 15 สิงหาคม 25

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทโครงการศูนย์ภูฟ้าฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 25

Read More
กลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน เข้าร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการฯ เพื่อร่วมพิจารณาประเด็นการตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 25

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนายธนิกนันท์ กาวี นักวิชาการเกษตร ผู้แทนหน่วยงานในฐานะหน่วยตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ร่วมศึกษาดูงานฯ

วันที่ 25 กรกฎาคม 25

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายรณกิจ มูลหล้า นายภาสกร แดงโชติ และนายจักรินทร์ หวันยอง นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการ แนะนำข้อมูลวิชาการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตฯ

วันที่ 24 กรกฎาคม 25

Read More