Author: adminnan

กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 17 มิถุนายน 2

Read More
กลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป พร้อมคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมลงพื้นที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ภายใต้โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราขดำริฯ

วันที่ 5-6 มิถุนายน

Read More
กลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 25

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 25

Read More
กลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน จัดฝึกอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชาอินทรีย์จังหวัดน่าน”ฯ

วันที่ 24 พฤษภาคม 25

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานฯ

วันที่ 18 – 19

Read More
กลุ่มบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 งานตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และพืชอินทรีย์ กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน รับการตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่ฯ

วันที่ 14-15 พฤษภาคม

Read More
กลุ่มบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 งานควบคุมตามพระราชบัญญัติ กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน จัดฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตรเกษตรอาสา ให้บริการความรู้ด้านพระราชบัญญัติปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย, พรบ.พันธุ์พืชฯ

วันที่ 9 พฤษภาคม 256

Read More
กลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายรณกิจ มูลหล้า และนางสาวขวัญดารา ซ้ายกระโทก นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “เทคนิคการดูแลรักษากาแฟโรบัสตา ให้มีรายได้ยั่งยืน”ฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายรณกิจ มูลหล้า นายธนิกนันท์ กาวี นายวรวิทย์ ใบยา และนายจักรินทร์ หวันยอง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามฯ

วันที่ 3 พฤษภาคม 256

Read More