ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง

การดำเนินการตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ/โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ปีงบประมาณ 2564

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรแบบครบวงจร พื้นที่ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เอกสารแนบ 4 รูปเล่มโครงการฯ แก้ไข 19 กรกฎาคม 2564