คู่มือการปฏิบัติงาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. คู่มือการใช้งานระบบใบอนุญาต/ทะเบียน  สำรับเจ้าหน้าที่สารวัตร

2. คู่มือการออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

สำหรับผู้ประกอบการ

  1. คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยง ณ จุดเดียว (Sigle Sign on)
  2. คู่มือการใช้งานระบบคำขอแบบ Single Form ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบทะเบียน เพื่อนำเข้าส่งออก นำผ่านปุ๋ย แบบอิเล็กทรอนิกส์
  3. การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
  4. คู่มือการใช้งานระบบ Q-Shop