ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518   สถานีทดลองพืชสวนห้างฉัตร

                     พ.ศ. 2546       เปลี่ยนเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลำปาง

                      พ.ศ 2552       เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนห้างฉัตร

                      พ.ศ. 2557      เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง