กลุ่มวิจัยและพัฒนา

กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 17 มิถุนายน 2

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 25

Read More
กลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน จัดฝึกอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชาอินทรีย์จังหวัดน่าน”ฯ

วันที่ 24 พฤษภาคม 25

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานฯ

วันที่ 18 – 19

Read More
กลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายรณกิจ มูลหล้า และนางสาวขวัญดารา ซ้ายกระโทก นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “เทคนิคการดูแลรักษากาแฟโรบัสตา ให้มีรายได้ยั่งยืน”ฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read More
กลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 เมษายน 2567 กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทวีพงษ์ ณ น่าน ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา และนางสาวขวัญดารา ซ้ายกระโทก นักวิชาการเกษตร จัดฝึกอบรมเกษตรกรฯ

วันที่ 3 เมษายน 2567

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read More
กลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล (Best Practice)ฯ

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา)ฯ

วันที่ 18 มีนาคม 256

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพระราชดำริฯ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์

Read More