ข้อมูลตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชกระเทียม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชาสัมพันธ์