ที่พักในศูนย์

ราคาบ้านพักภายในศูนย์

บ้านพักรับรอง (เครื่องปรับอากาศ) นอนได้ 2 คน ต่อห้อง

ราคา 150 บาท/คน/คืน

    

บ้านพักรับรอง (พัดลม) นอนได้  9 คนต่อห้อง

ราคา 50 บาท/คน/คืน