ฝ่ายบริหารทั่วไป


งานบริหารทั่วไป

(งานแผนงานและงบประมาณ งานโครงการพระราชดำริ/โครงการพิเศษ งานนโยบายกรมฯ กระทรวงฯ งานยุทธศาสตร์จังหวัด)

            

                                 ช่วยราชการ สวพ.3                          ปฏิบัติงาน ศวพ.ระยอง

                                                                                  มาช่วยราชการ ศวพ.แม่ฮ่องสอน


งานการเงินบัญชีและพัสดุ

           


งานธุรการ และงานบุคคล

                                                                 


งานยานพาหนะ

       


งานทั่วไป