ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์

ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

  1. นายสากล  มีสุข             23 เมษายน 2550 – 16 พฤศจิกายน 2552
  2. นายสุทัด  ปินตาเสน      17 พฤศจิกายน 2552 – 5 พฤสจิกายน 2555
  3. นายกัมปนาท บุญสิงห์   11 พฤศจิกายน 2555 – 11 กรกฏาคม 2556
  4. นายบุญชู  สายธนู          15 กรกฏาคม 2556 – 17 เมษายน 2559
  5. นายณฐนน ฟูแสง           18 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2563
  6. นายสุริยนต์ ดีดเหล็ก      1 ตุลาคม 2563 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 (รักษาการในตำแหน่ง)
  7. นายสุริยนต์ ดีดเหล็ก      24 กุมภาพันธ์ 2564 – 5 มกราคม 2567
  8. นายรณรงค์  คนชม           5 มกราคม 2567 – ปัจจุบัน