งานผลิตพันธุ์พืช

ราคาพันธุ์พืชที่มีการผลิตปี 2563
ที่ รายการ หน่วยนับ ราคา (บาท)
1 ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60 (ชั้นพันธุ์จำหน่าย) กิโลกรัม 22
2 ถั่วลิสง พันธุ์กาฬสินธ์ 2  กิโลกรัม 40
3 กาแฟอาราบิก้า พันธุ์เชียงใหม่ 80 ต้น 7