กลุ่มวิจัยและพัฒนา

 

    งานวิจัยฯ

                                                              

งานโครงการพระราชดำริ/โครงการพิเศษ

                                        

งานแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

                                                            

 

งานผลิตพันธุ์พืช พืชไร่/เรือนเพาะชำ

                                     

งานโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ (เจ้าหน้าที่ประจำ)